duminică, 22 martie 2009

Ordin nr. 1640/2007 - privind autorizarea interpretului in LMG

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

Ordin nr. 1640/2007

din 01/08/2007

pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

Publicat in MOF nr. 662 - 27/09/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 662 din 27/09/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 27 septembrie 2007

Nr. 671/1.640/61

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

În temeiul art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, prevăzută în anexa nr. I, precum şi modelul de autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual, prevăzut în anexa nr. II. Anexele nr. I şi II fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 107/523/4.722/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi condiţiile de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual specific persoanelor cu deficienţe de auz şi a interpreţilor limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 28 iulie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,

Paul Pacuraru

Silviu George Didilescu

Cristian Mihai Adomnitei

ANEXA Nr. I

METODOLOGIE
de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a
interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

ANEXA Nr. II

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

AUTORIZAŢIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. .............../............

Domnul/Doamna ..........................................., fiul/fiica lui .................................. şi al/a ............................., născut/născută la data de ......................., domiciliat/domiciliată în ..........................., str. ......................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul .............................................. posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..............., numărul ..................................., emis/emisă la data de ........................... de ..........................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual.

Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.

   Presedinte (L.S.),                  Vicepresedinte,
.............................           .............................
      Membru,                      Secretar,
.............................           .............................
 
 
 
 
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu