vineri, 23 septembrie 2011

Asta da aberatie !!!! ...

"ART. 2
În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen
medical de specialitate;
d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual
efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."

Cum e posibil sa modifici legea - si sa scrii o astfel de aberatie - fara sa ai habar!!!
Cum e posibil???!! Nici nu ma mira!! probabil ca da bine...ooo foarte bine sa ai un astfel de text - "in pas cu UE" - dar nimeni nu s-a interesat cum sta treba cu semnele...Oare nimeni din cei care au semnat/scris/publicat nu si-au pus simpla intrebare - de ce se numeste limbaj mimico-gestual romanesc....American Sign Language ..British Sign Language.. Semnele sunt diferite, fiecare tara are propriul limbaj ..
Asa ca ma intreb si eu, cum oare va traduce cineva care, a invatat semnele in Uk , de exemplu..in instanta, intr-un oras ca Harlau. Si oare sa mai tinem cont ca in limbajul semnelor romanesc, exista si regionalisme??..Oare simpla hartie va conta, dar nu si acuratetea traducerii???

Modificari privind autorizarea interpretilor

ORDIN Nr. 306/299/4253 din 20 aprilie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor
limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Nr. 306 din 20 aprilie 2010
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Nr. 299 din 12 aprilie 2010
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Nr. 4.253 din 21 iunie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 7 iulie 2010
Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, al art. 5 alin.
(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 293/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit
următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu
surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27
septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. I "Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a
interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate" se modifică şi se
completează după cum urmează:
a. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen
medical de specialitate;
d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual
efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."
b. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei;
b) actele de identitate, în copie;
c) documentul din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în
România şi/sau traducerea necertificată în limba română a documentului emis într-un
stat membru al UE sau al SEE."
c. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în
vederea autorizării, Autoritatea va contacta autorităţile competente din statul membru al
UE sau al SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei interne,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."
d. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Soluţia preşedintelui Autorităţii poate fi atacată pe calea contenciosului
administrativ, în condiţiile dreptului comun."
2. Anexa nr. II "Autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului
mimico-gestual" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
(1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi
îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data
operaţionalizării punctului de contact unic.
ART. III
Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
ART. IV
La intrarea în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 106/2006 privind aprobarea
Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, se abrogă.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Ioana Mihaela Leşe
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
ANEXA 1
(Anexa nr. II la Ordinul nr. 671/1.640/61/2007)
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
AUTORIZAŢIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. ....../............
Domnul/Doamna, ....................., fiul/fiica lui ..................... şi al/a ...............,
născut/născută la data de .........................., domiciliat/domiciliată în ........................, str.
..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................,
posesor/posesoare al/a documentului de identitate ..... seria .... nr. ......, emis la data
............ de ..................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al
limbajului mimico-gestual.
Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.
Preşedinte, Vicepreşedinte,
..................... ..........................
Membru, Secretar,
..................... ..........................
Legea 448

Art. 69. - (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
(2) Metodologia de autorizare a interpreţilor**) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul surdocecităţii.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007.

Faciliatati - confirm legii 448/2006 - republicata 2008 + modificarile ulterioare

SECŢIUNEA a 7-a
Facilităţi

Art. 26. - Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de următoarele facilităţi fiscale:
a) Abrogat;
b) scutire de la plata impozitului pe clădire şi teren;
c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu ataş şi mototriciclurilor, adaptate handicapului;
d) scutire de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora;
e) scutire de la plata taxei hoteliere.
___________
Lit. a) a fost abrogată prin art. 298, alin. (1), pct. 432 din Codul fiscal, astfel cum a fost introdus prin art. I, pct. 153 din O.U.G. nr. 109/2009.
- A se vedea art. 55, alin. (4), lit. k1) din Codul fiscal:
"(4) Următoarele sume nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
k1) veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la funcţia de bază;"

Art. 27. - (1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani. În cazul achiziţionării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.
(11) Persoanele care au contractat un credit în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleaşi condiţii de rambursare până la achitarea creditului.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi familia sau persoana care are în îngrijire cel puţin un copil cu handicap grav ori accentuat.
(3) Metodologia de preluare de către direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap şi de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
___________
Alin. (1) a fost modificat prin art. I, pct. 1 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost modificat prin art. unic, pct. 1 din Legea nr. 207/2009.
- Alin. (11) a fost introdus prin art. I, pct. 11 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost introdus prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 207/2009.
- Alin. (3) a fost introdus prin art. I, pct. 12 din O.U.G. nr. 86/2008, astfel cum a fost introdus prin art. unic, pct. 2 din Legea nr. 207/2009.

Art. 28. - Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale, prevăzut în Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 29. - Sumele aferente dreptului prevăzut la art. 28 se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor.

Modificare legislativa

Hotărâre nr. 89/2010
din 05/02/2010

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 268/2007

Publicat in MOF nr. 103 - 15/02/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 15/02/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 15 februarie 2010

Modificare legislativa

Lege nr. 24/2010
din 02/03/2010

pentru modificarea şi completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Publicat in MOF nr. 143 - 04/03/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 143 din 04/03/2010

Actul a intrat in vigoare la data de 07 martie 2010

Modificare legislativa

Lege nr. 207/2009
din 02/06/2009
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Publicat in MOF nr. 391 - 10/06/2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10/06/2009
Actul va intra in vigoare la data de 13 iunie 2009

Modificare legislativa

Lege nr. 359/2009
din 20/11/2009

pentru modificarea art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in MOF nr. 799 - 24/11/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 799 din 24/11/2009

Actul va intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2010

Modificari legislative

Lege nr. 360/2009
din 20/11/2009

pentru modificarea lit. a) a art. 26 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in MOF nr. 800 - 24/11/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 800 din 24/11/2009

Actul a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2009

Modificari legislative

Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2007
din 07/03/2007

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 19/03/2007

Actul a intrat in vigoare la data de 19 martie 2007


Modificari www.anph.ro - legislatie

joi, 22 septembrie 2011

Surdocecitatea - dubla deficienta senzorialaSurdocecitatea - deficienta grava, multisenzoriala, ce combina atat deficienta de vaz, cat si cea de auz, de multe ori asociata si cu alte tipuri de deficiente.... Ei se pot baza pe gust, miros...atingere.


Incep asa - a scrie prin a defini viata lor limitata in 3 simturi..Intr-o societate unde drepturile persoanelor cu handicap nu exista, intr-o societate unde ei sunt priviti ca o "paria", intr-o societate unde eu ca si interpret m-am lovit adesea de o mentalitate deficitara, si greu de inteles....redescopar ceea ce am vazut cu mult timp in urma - pe un post american - si credeam ca numai la ei se poate...si numai la ei exista.Gresit - acesti oameni, cu dublu/triplu handicap sunt printre noi....iar echipa emisiunii "In premiera" a descris, intr-un reportaj, cum nu se putea mai bine - viata lor, asa cum este ea.Intr-o societate surda si oarba la probleme lor...Supraomul - Vasile Adamescu este un exemplu viu de forta, vointa, indarjire, de om care si-a depasit limitele. El este cel care si orb si surd reuseste sa fie "Om" ...iar astazi micul Rares , acel "mic salbatic" la inceput, a descoperit inauntrul sau acea " inteligenta extraordinara".
Tadoma - este metoda prin care li se preda celor cu un astfel de hadicap. Este o metoda rar intalnita, a fost dezvoltata de Scoala Perkins pentru nevazatori din US - iar metoda in sine, descrisa de siturile de specialitate , se rezuma la: degetul mare care se plaseaza pe buzele vorbitorului, degetele pe obraz si pe gat - astfel el poate simti toate aspectele fizice ale vorbirii, aerul din obraji, miscarea buzelor si vibratia corzilor vocale. Apoi, el este pus sa respecte acelas lucru in timp ce atinge fata sa. De asemenea i se scrie pe palma. Este un mijloc usor de transmitere a informatiei.Am gasit si cateva situri interesante, unul dintre ele este - http://www.surdocecitate.ro/
www.myvideo.ro - gasiti reportajul despre V. Adamescu.