vineri, 23 septembrie 2011

Modificari privind autorizarea interpretilor

ORDIN Nr. 306/299/4253 din 20 aprilie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor
limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Nr. 306 din 20 aprilie 2010
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Nr. 299 din 12 aprilie 2010
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Nr. 4.253 din 21 iunie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 7 iulie 2010
Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, al art. 5 alin.
(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 293/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit
următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu
surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27
septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. I "Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a
interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate" se modifică şi se
completează după cum urmează:
a. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen
medical de specialitate;
d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual
efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."
b. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei;
b) actele de identitate, în copie;
c) documentul din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în
România şi/sau traducerea necertificată în limba română a documentului emis într-un
stat membru al UE sau al SEE."
c. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în
vederea autorizării, Autoritatea va contacta autorităţile competente din statul membru al
UE sau al SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei interne,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."
d. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Soluţia preşedintelui Autorităţii poate fi atacată pe calea contenciosului
administrativ, în condiţiile dreptului comun."
2. Anexa nr. II "Autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului
mimico-gestual" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
(1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi
îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data
operaţionalizării punctului de contact unic.
ART. III
Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
ART. IV
La intrarea în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 106/2006 privind aprobarea
Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, se abrogă.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Ioana Mihaela Leşe
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
ANEXA 1
(Anexa nr. II la Ordinul nr. 671/1.640/61/2007)
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
AUTORIZAŢIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. ....../............
Domnul/Doamna, ....................., fiul/fiica lui ..................... şi al/a ...............,
născut/născută la data de .........................., domiciliat/domiciliată în ........................, str.
..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................,
posesor/posesoare al/a documentului de identitate ..... seria .... nr. ......, emis la data
............ de ..................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al
limbajului mimico-gestual.
Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.
Preşedinte, Vicepreşedinte,
..................... ..........................
Membru, Secretar,
..................... ..........................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu