sâmbătă, 8 octombrie 2011

INTERPRET ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL - Profil ocupational

INTERPRET ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL PROFIL OCUPAÞIONAL Descrierea ocupaþie: Practicanþii unei astfel de ocupaþii realizeazã activitãþi de transmitere ºi primire de informaþii în limbaj mimico-gestual, în scopul susþinerii unor bune activitãþi, oriunde acesta este solicitat de angajator. Asistã accesul persoanei cu handicap auditiv la informaþii ºi exercitarea tuturor rolurilor sociale pe care le au ceilalþi concetãþeni ai sãi, asigurând astfel evitarea izolãrii, marginalizãrii sociale, înlãturarea unor bariere care stau în calea afirmãrii ºi participãrii sale la viaþa comunitãþii. Cod COR: 234004 A. Sarcini principale Aceastã componentã cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaþii care au cea mai mare importanþã pentru ocupaþia respectivã ºi permit diferenþierea între o persoanã cu performanþe ridicate în profesia respectivã (expert) ºi o persoanã cu performanþe reduse (novice). • Pregãreºte comunicãrile specifice prin parcurgerea materialului/temei care va fi discutatã; • Ascultã ºi urmãreºte atent persoana care vorbeºte pentru a putea interpreta conþinutul mesajului; • Interpreteazã ºi reproduce conþinutul mesajului prin semne specifice limbajului mimico-gestual; • Recepþioneazã informaþiile codificate în limbaj mimico-gestual ºi le transpune în vorbire, formulând verbal conþinutul mesajului transmis; • Urmãreºte ºi clarificã reacþiile ºi modificãrile de comportament ale persoanei cu deficienþã auditivã sau vorbire; • Asigurã eficienþa comunicãrii prin utilizarea feed-back-ului ca mijloc de încurajare a persoanei cu deficienþã auditivã la comunicare; • Stabileºte modul de comunicare în funcþie de caracteristicile interlocutorului, context, specificul ºi caracteristicile comunicãrii; • Utilizeazã mimica/expresia feþei, privirea ºi limbajul trupului, auxiliar pentru a comunica eficient; • Urmãreºte ºi transferã particularitãþile de comunicare ale persoanei cu handicap în interpretarea sa pentru eficientizarea comunicãrii; • Planificã realist ºi corect activitãþile în vederea asigurãrii eficienþei comunicãrii ºi interpretãrii în limbaj mimico-gestual (în raport cu timpul, cerinþele-solicitãrile, prioritãþile, dificultatea conþinutului, context, însuºirile persoanelor care comunicã,etc.) • Identificã în prealabil caracteristicile spaþiului în care va avea loc interpretarea ºi a poziþiei persoanelor care comunicã pentru o relaþionare eficientã; • Definitiveazã propria aºezare în spaþiul special destinat, pentru a avea acces la informaþiile tuturor persoanelor care i-au parte la comunicare ºi reciproc; • Asigurã discreþia ºi confidenþialitatea clientului; • Menþine legãtura cu persoanele cu dizabilitãþi, cu asociaþiile lor în vederea perfecþionãrii propriilor competenþe ºi cunoaºterii problematicii actuale a acestora; • Acordã servicii de consiliere ºi informare referitoare la drepturile ºi obligaþiile persoanelor cu handicap; B. Contextul muncii Aceastã componentã conþine informaþiile esenþiale despre mediul în care practicanþii unei ocupaþii îºi exercitã activitãþile menite sã ducã la îndeplinire sarcinile aferente ºi eventualele riscuri la care aceºtia se expun. B1. Mediul fizic • Majoritatea activitãþilor se desfãºoarã în spaþiu protejat(birou, sãli de conferinþe, studiouri) B2. Mediul socio-organizaþional • Cele mai multe sarcini sunt nestructurate • De obicei munca se desfãºoarã dupã un orar neregulat în raport cu solicitãrile primite • Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportã consecinþele erorilor • Sunt foarte frecvente interacþiunile interpersonale faþã în faþã cu clienþii ºi colegii B3. Riscuri. Alte notificãri speciale • Nu existã situaþii de risc C. Nivelul de educaþie ºi calificare Exercitarea oricãrei ocupaþii necesitã un anumit traseu de educaþie sau training finalizat printr-o calificare. Conform Cadrului European al Calificãrilor (EQF) existã 8 niveluri de calificare (N1-N8). • Studii superioare de specialitate (nivel licenþã) • Nivel de calificare: N6 D. Cunoºtinþe ºi deprinderi Cunoºtinþele colecþii de informaþii relaþionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învãþãrii formale sau non-informale. Deprinderile sunt cunoºtinþele procedurale, adicã blocuri de cunoºtinþe despre cum sã faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumita unealta. Cunoºtinþe referitoare la: Tipuri de deprinderi • Limba românã • Servicii clienþi ºi personal • Comunicaþie ºi media • Artã • Psihologie • Filozofie ºi teologie • Educaþie ºi instruire • Deprinderi folosite în învãþare • Deprinderi de rezolvare a problemelor • Deprinderi sociale • Deprinderi de gestionarea resurselor E. Aptitudinile Aptitudinea reprezintã un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obþine performanþã într-o gamã de activitãþi. Succesul în activitatea respectivã presupune pe lângã aptitudini, un set de cunoºtinþe dobândite printr-o rutã educaþionalã. E1. Aptitudini cognitive Aptitudine Nivel de dezvoltare 1 (minim) 2 (mediu inferior) 3 (mediu) 4 (mediu superior) 5 (maxim) 1. Abilitatea generalã de învãþare X 2. Aptitudinea verbalã X 3. Aptitudinea numericã X 4. Aptitudinea spaþialã X 5. Aptitudinea de percepþie a formei X 6. Abilitãþi funcþionãreºti X 7. Rapiditatea în reacþii X 8. Capacitatea decizionalã X E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) ºi fizice (A F) Aptitudini psihomotorii • Dexteritate manualã • Dexteritatea degetelor • Viteza ajustãrii rãspunsului în funcþie de stimul • Viteza miºcãrii mâinii, a încheieturilor ºi a degetelor • Rapiditatea miºcãrii membrelor Aptitudini senzoriale • Acuitate auditivã • Acuitate vizualã apropiatã • Claritate în vorbire Aptitudini fizice • Rezistenþã fizicã • Coordonarea trunchi-membre F. Alte caracteristici relevante Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi (Knowledge, skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacþiei profesionale ºi caracteristicile de personalitate. F1. Interese Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanþei sunt: S C A (social, convenþional,artistic ) F2. Surse ale satisfacþiei profesionale • Independenþa în muncã • Condiþii de muncã • Realizare personalã • Recunoaºtere • Autonomie • Serviciul în folosul celorlalþi • Folosirea unor abilitãþi individuale F3. Caracteristici de personalitate • Practicantul unei astfel de ocupaþii ar trebui sã fie o persoanã orientatã spre oameni, conºtiincioasã ºi serioasã, meticuloasã, riguroasã în realizarea sarcinilor. Capabilã sã efectueze timp îndelungat acelaºi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoþional, uºurinþã în comunicare ºi grad ridicat de sociabilitate. G. Perspectiva pe piaþa muncii Perspectiva pe piaþa muncii se referã la dinamica dezvoltãrii ocupaþiei respective în raport cu ansamblul ocupaþiilor prezente pe piaþã. Sunt utilizate trei categorii de notaþii care semnificã tot atâtea tendinþe: creºtere (dinamica ocupaþiei e mai mare decât celelalte ocupaþii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similarã cu a altor ocupaþii) ºi scãdere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaþiilor) • Creºtere H. Categoria de salarizare Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant ºi foarte informativ, independent de fluctuaþiile salariale. Ca atare vom avea ocupaþii cu salariu minim ºi ocupaþii de n x salariul minim, unde n poate fi ºi un interval (ex. „2-4” x salariul minim). (3 - 4) X Salariu minim pe economie I. Ocupaþii similare Sunt prezentate 2-5 ocupaþii care fac parte din aceeaºi grupã, conform opiniei specialiºtilor • Defectolog • Logoped • Audiolog • Profesori specializaþi pentru recuperarea ºi educarea persoanelor cu deficienþe • Psihopedagog

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu