duminică, 9 octombrie 2011

Ne vedem pe facebook!!

Am creat si pe facebook o pagina dedicata aceluias subiect. - Limbaj Mimico-Gestual ( Romanian Sign Language ).

-- http://www.facebook.com/profile.php?id=100001925011782#!/pages/Limbaj-Mimico-Gestual-Romanian-Sign-Language-/141329802630720?sk=wall --

sâmbătă, 8 octombrie 2011

INTERPRET ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL - Profil ocupational

INTERPRET ÎN LIMBAJ MIMICO-GESTUAL PROFIL OCUPAÞIONAL Descrierea ocupaþie: Practicanþii unei astfel de ocupaþii realizeazã activitãþi de transmitere ºi primire de informaþii în limbaj mimico-gestual, în scopul susþinerii unor bune activitãþi, oriunde acesta este solicitat de angajator. Asistã accesul persoanei cu handicap auditiv la informaþii ºi exercitarea tuturor rolurilor sociale pe care le au ceilalþi concetãþeni ai sãi, asigurând astfel evitarea izolãrii, marginalizãrii sociale, înlãturarea unor bariere care stau în calea afirmãrii ºi participãrii sale la viaþa comunitãþii. Cod COR: 234004 A. Sarcini principale Aceastã componentã cuprinde acele sarcini aferente unei ocupaþii care au cea mai mare importanþã pentru ocupaþia respectivã ºi permit diferenþierea între o persoanã cu performanþe ridicate în profesia respectivã (expert) ºi o persoanã cu performanþe reduse (novice). • Pregãreºte comunicãrile specifice prin parcurgerea materialului/temei care va fi discutatã; • Ascultã ºi urmãreºte atent persoana care vorbeºte pentru a putea interpreta conþinutul mesajului; • Interpreteazã ºi reproduce conþinutul mesajului prin semne specifice limbajului mimico-gestual; • Recepþioneazã informaþiile codificate în limbaj mimico-gestual ºi le transpune în vorbire, formulând verbal conþinutul mesajului transmis; • Urmãreºte ºi clarificã reacþiile ºi modificãrile de comportament ale persoanei cu deficienþã auditivã sau vorbire; • Asigurã eficienþa comunicãrii prin utilizarea feed-back-ului ca mijloc de încurajare a persoanei cu deficienþã auditivã la comunicare; • Stabileºte modul de comunicare în funcþie de caracteristicile interlocutorului, context, specificul ºi caracteristicile comunicãrii; • Utilizeazã mimica/expresia feþei, privirea ºi limbajul trupului, auxiliar pentru a comunica eficient; • Urmãreºte ºi transferã particularitãþile de comunicare ale persoanei cu handicap în interpretarea sa pentru eficientizarea comunicãrii; • Planificã realist ºi corect activitãþile în vederea asigurãrii eficienþei comunicãrii ºi interpretãrii în limbaj mimico-gestual (în raport cu timpul, cerinþele-solicitãrile, prioritãþile, dificultatea conþinutului, context, însuºirile persoanelor care comunicã,etc.) • Identificã în prealabil caracteristicile spaþiului în care va avea loc interpretarea ºi a poziþiei persoanelor care comunicã pentru o relaþionare eficientã; • Definitiveazã propria aºezare în spaþiul special destinat, pentru a avea acces la informaþiile tuturor persoanelor care i-au parte la comunicare ºi reciproc; • Asigurã discreþia ºi confidenþialitatea clientului; • Menþine legãtura cu persoanele cu dizabilitãþi, cu asociaþiile lor în vederea perfecþionãrii propriilor competenþe ºi cunoaºterii problematicii actuale a acestora; • Acordã servicii de consiliere ºi informare referitoare la drepturile ºi obligaþiile persoanelor cu handicap; B. Contextul muncii Aceastã componentã conþine informaþiile esenþiale despre mediul în care practicanþii unei ocupaþii îºi exercitã activitãþile menite sã ducã la îndeplinire sarcinile aferente ºi eventualele riscuri la care aceºtia se expun. B1. Mediul fizic • Majoritatea activitãþilor se desfãºoarã în spaþiu protejat(birou, sãli de conferinþe, studiouri) B2. Mediul socio-organizaþional • Cele mai multe sarcini sunt nestructurate • De obicei munca se desfãºoarã dupã un orar neregulat în raport cu solicitãrile primite • Nu au foarte mare liberate de decizie dar suportã consecinþele erorilor • Sunt foarte frecvente interacþiunile interpersonale faþã în faþã cu clienþii ºi colegii B3. Riscuri. Alte notificãri speciale • Nu existã situaþii de risc C. Nivelul de educaþie ºi calificare Exercitarea oricãrei ocupaþii necesitã un anumit traseu de educaþie sau training finalizat printr-o calificare. Conform Cadrului European al Calificãrilor (EQF) existã 8 niveluri de calificare (N1-N8). • Studii superioare de specialitate (nivel licenþã) • Nivel de calificare: N6 D. Cunoºtinþe ºi deprinderi Cunoºtinþele colecþii de informaþii relaþionate, specifice unui domeniu. Ele sunt rezultatul învãþãrii formale sau non-informale. Deprinderile sunt cunoºtinþele procedurale, adicã blocuri de cunoºtinþe despre cum sã faci o activitate (proceduri, strategii, tehnici), de regula cu o anumita unealta. Cunoºtinþe referitoare la: Tipuri de deprinderi • Limba românã • Servicii clienþi ºi personal • Comunicaþie ºi media • Artã • Psihologie • Filozofie ºi teologie • Educaþie ºi instruire • Deprinderi folosite în învãþare • Deprinderi de rezolvare a problemelor • Deprinderi sociale • Deprinderi de gestionarea resurselor E. Aptitudinile Aptitudinea reprezintã un set de procese cognitive, psihomotorii sau senzoriale necesare pentru a obþine performanþã într-o gamã de activitãþi. Succesul în activitatea respectivã presupune pe lângã aptitudini, un set de cunoºtinþe dobândite printr-o rutã educaþionalã. E1. Aptitudini cognitive Aptitudine Nivel de dezvoltare 1 (minim) 2 (mediu inferior) 3 (mediu) 4 (mediu superior) 5 (maxim) 1. Abilitatea generalã de învãþare X 2. Aptitudinea verbalã X 3. Aptitudinea numericã X 4. Aptitudinea spaþialã X 5. Aptitudinea de percepþie a formei X 6. Abilitãþi funcþionãreºti X 7. Rapiditatea în reacþii X 8. Capacitatea decizionalã X E2. Aptitudini psihomotorii (A P), senzoriale (A S) ºi fizice (A F) Aptitudini psihomotorii • Dexteritate manualã • Dexteritatea degetelor • Viteza ajustãrii rãspunsului în funcþie de stimul • Viteza miºcãrii mâinii, a încheieturilor ºi a degetelor • Rapiditatea miºcãrii membrelor Aptitudini senzoriale • Acuitate auditivã • Acuitate vizualã apropiatã • Claritate în vorbire Aptitudini fizice • Rezistenþã fizicã • Coordonarea trunchi-membre F. Alte caracteristici relevante Cele mai importante caracteristici, altele decât cunoºtinþe, deprinderi ºi abilitãþi (Knowledge, skiils, abilities - KSA) sunt: interesele, surse ale satisfacþiei profesionale ºi caracteristicile de personalitate. F1. Interese Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanþei sunt: S C A (social, convenþional,artistic ) F2. Surse ale satisfacþiei profesionale • Independenþa în muncã • Condiþii de muncã • Realizare personalã • Recunoaºtere • Autonomie • Serviciul în folosul celorlalþi • Folosirea unor abilitãþi individuale F3. Caracteristici de personalitate • Practicantul unei astfel de ocupaþii ar trebui sã fie o persoanã orientatã spre oameni, conºtiincioasã ºi serioasã, meticuloasã, riguroasã în realizarea sarcinilor. Capabilã sã efectueze timp îndelungat acelaºi tip de sarcini, cu un bun echilibru emoþional, uºurinþã în comunicare ºi grad ridicat de sociabilitate. G. Perspectiva pe piaþa muncii Perspectiva pe piaþa muncii se referã la dinamica dezvoltãrii ocupaþiei respective în raport cu ansamblul ocupaþiilor prezente pe piaþã. Sunt utilizate trei categorii de notaþii care semnificã tot atâtea tendinþe: creºtere (dinamica ocupaþiei e mai mare decât celelalte ocupaþii per ansamblu), stagnare (dinamica ei este similarã cu a altor ocupaþii) ºi scãdere (dinamica este sub nivelul ansamblului ocupaþiilor) • Creºtere H. Categoria de salarizare Raportarea unui salariu la salariul minim pe economie este un indicator relativ constant ºi foarte informativ, independent de fluctuaþiile salariale. Ca atare vom avea ocupaþii cu salariu minim ºi ocupaþii de n x salariul minim, unde n poate fi ºi un interval (ex. „2-4” x salariul minim). (3 - 4) X Salariu minim pe economie I. Ocupaþii similare Sunt prezentate 2-5 ocupaþii care fac parte din aceeaºi grupã, conform opiniei specialiºtilor • Defectolog • Logoped • Audiolog • Profesori specializaþi pentru recuperarea ºi educarea persoanelor cu deficienþe • Psihopedagog

Numerele de la 1-10

http://www.youtube.com/watch?v=zj20wvfFHpk&feature=related

miercuri, 5 octombrie 2011

Limbaj mimico-gestual on-line

Buna tuturor!!!

Revin cu o stire minunata!!
Am gasit un sit de limbaj on-line - dictionar de limbaj mimico-gestual. Gasiti traducerea cuvintelor in lmg. Este foarte usor de folosit, interpretul are o gestica foarte buna. Felicitari creatorilor!!

Bafta!!

http://dlmg.ro

vineri, 23 septembrie 2011

Asta da aberatie !!!! ...

"ART. 2
În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen
medical de specialitate;
d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual
efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."

Cum e posibil sa modifici legea - si sa scrii o astfel de aberatie - fara sa ai habar!!!
Cum e posibil???!! Nici nu ma mira!! probabil ca da bine...ooo foarte bine sa ai un astfel de text - "in pas cu UE" - dar nimeni nu s-a interesat cum sta treba cu semnele...Oare nimeni din cei care au semnat/scris/publicat nu si-au pus simpla intrebare - de ce se numeste limbaj mimico-gestual romanesc....American Sign Language ..British Sign Language.. Semnele sunt diferite, fiecare tara are propriul limbaj ..
Asa ca ma intreb si eu, cum oare va traduce cineva care, a invatat semnele in Uk , de exemplu..in instanta, intr-un oras ca Harlau. Si oare sa mai tinem cont ca in limbajul semnelor romanesc, exista si regionalisme??..Oare simpla hartie va conta, dar nu si acuratetea traducerii???

Modificari privind autorizarea interpretilor

ORDIN Nr. 306/299/4253 din 20 aprilie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de
şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor
limbajului specific persoanei cu surdocecitate
EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
Nr. 306 din 20 aprilie 2010
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
Nr. 299 din 12 aprilie 2010
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
Nr. 4.253 din 21 iunie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 466 din 7 iulie 2010
Având în vedere prevederile art. 69 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, al art. 21 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului, al art. 5 alin.
(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 293/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru
Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emit
următorul ordin:
ART. I
Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a
interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu
surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27
septembrie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Anexa nr. I "Metodologia de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a
interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate" se modifică şi se
completează după cum urmează:
a. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. 2
În vederea autorizării ca interpret, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;
b) să fi absolvit cel puţin cursurile învăţământului liceal;
c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen
medical de specialitate;
d) să deţină un document din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual
efectuată în România şi/sau în ţările UE, într-un stat membru al UE sau al SEE."
b. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:
a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei;
b) actele de identitate, în copie;
c) documentul din care să reiasă pregătirea în limbaj mimico-gestual efectuată în
România şi/sau traducerea necertificată în limba română a documentului emis într-un
stat membru al UE sau al SEE."
c. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu
următorul cuprins:
"(3) În cazul în care este necesară verificarea legalităţii documentelor depuse în
vederea autorizării, Autoritatea va contacta autorităţile competente din statul membru al
UE sau al SEE în cauză, prin intermediul sistemului de informare în cadrul pieţei interne,
în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind
libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în
România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010."
d. La articolul 8, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
"(5) Soluţia preşedintelui Autorităţii poate fi atacată pe calea contenciosului
administrativ, în condiţiile dreptului comun."
2. Anexa nr. II "Autorizaţie pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului
mimico-gestual" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
ART. II
(1) Procedurile şi formalităţile de autorizare prevăzute de prezentul ordin pot fi
îndeplinite şi prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
(2) Prevederile prezentului articol se aplică în termen de 60 de zile de la data
operaţionalizării punctului de contact unic.
ART. III
Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010.
ART. IV
La intrarea în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului preşedintelui
Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap nr. 106/2006 privind aprobarea
Metodologiei de organizare a cursului de limbaj mimico-gestual, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 7 iunie 2006, se abrogă.
ART. V
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul muncii, familiei
şi protecţiei sociale,
Mihai Constantin Şeitan
Preşedintele Autorităţii Naţionale
pentru Persoanele cu Handicap,
Ioana Mihaela Leşe
Ministrul educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului,
Daniel Petru Funeriu
ANEXA 1
(Anexa nr. II la Ordinul nr. 671/1.640/61/2007)
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP
AUTORIZAŢIE
pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual
Nr. ....../............
Domnul/Doamna, ....................., fiul/fiica lui ..................... şi al/a ...............,
născut/născută la data de .........................., domiciliat/domiciliată în ........................, str.
..................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................,
posesor/posesoare al/a documentului de identitate ..... seria .... nr. ......, emis la data
............ de ..................., este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al
limbajului mimico-gestual.
Prezenta autorizaţie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (2) din
Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta autorizaţie are valabilitate 2 ani de la data eliberării.
Preşedinte, Vicepreşedinte,
..................... ..........................
Membru, Secretar,
..................... ..........................
Legea 448

Art. 69. - (1) Autorităţile şi instituţiile centrale şi locale, publice sau private asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.
(2) Metodologia de autorizare a interpreţilor**) va fi aprobată prin ordin comun al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului şi al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, cu consultarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale din domeniul surdocecităţii.
___________
**) A se vedea Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 27 septembrie 2007.